Voorwaarden en Privacy Statement www.eiland3.nl

Deze website is privaat eigendom, is als burenservice gebouwd en deelt de informatie op basis van onderstaande voorwaarden.

Belangrijk: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van www.eiland3.nl

Definities

Bezoeker = een ieder die www.eiland3.nl bezoekt.

www.eiland3.nl = alle pagina’s en functionele componenten waaruit de website www.eiland3.nl is opgebouwd.

Disclaimer

www.eiland3.nl is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen aan het gebruik van www.eiland3.nl en de inhoud van www.eiland3.nl geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Geen garantie wordt gegeven dat www.eiland3.nl foutloos, ononderbroken of ongewijzigd functioneert.

De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van www.eiland3.nl, inclusief het gebruik van informatie afkomstig van www.eiland3.nl en zal deze informatie zelf op juistheid, volledigheid en actualiteit dienen te toetsen. Huidige en toekomstige inhoud op www.eiland3.nl is aan verandering onderhevig en kan op elk gewenst moment en zonder enige vorm van aankondiging worden veranderd, dan wel worden verwijderd.

Op www.eiland3.nl kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden. Bezoeker is geheel verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten en haar gevolgen, die met gebruikmaking van www.eiland3.nl, tussen een derde en de bezoeker tot stand komen. www.eiland3.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade die daardoor kan of is ontstaan.

Beleefdheidsnormen

Op de bezoeker zijn de gebruikelijke etiquette en gedragsregels in de communicatie van toepassing. Dit betekent onder andere dat de bezoeker geen beledigende en / of kwetsende opmerkingen maakt en geen beschuldigingen doet. Het gebruik van blog- en overige functionaliteit die door www.eiland3.nl wordt aangeboden is alleen eiland3 gerelateerd toegestaan. www.eiland3.nl behoudt het recht om te allen tijde de autorisatie van bezoeker, onder motivatie, in te trekken.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen enkel ter informatie van de bezoeker van www.eiland3.nl. Voor de inhoud van websites waarnaar verwezen / gelinkt wordt is www.eiland3.nl niet verantwoordelijk. Bij het gebruikmaken van verwijzingen of hyperlinks aanvaardt www.eiland3.nl geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade die hierdoor kan of is ontstaan. Bezoeker is geheel verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

Copyright

De bezoeker heeft – voor zover daartoe geautoriseerd – slechts toestemming om www.eiland3.nl te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.eiland3.nl, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen www.eiland3.nl en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Rechten van intellectueel eigendom behoren toe aan hun respectievelijke houders. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op www.eiland3.nl en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij www.eiland3.nl. Dit houdt in dat er niets aan www.eiland3.nl en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze voorwaarden zonder toestemming van www.eiland3.nl of de rechtmatige houder niet is toegestaan.

www.eiland3.nl gebruikt naast eigen foto’s ook foto’s van derden. www.eiland3.nl probeert uiteraard altijd de juiste bron te vermelden. Mocht u menen een recht te bezitten op een foto op www.eiland3.nl en wordt uw naam niet vermeld, neem dan contact op zodat de juiste bronvermelding geplaatst kan worden.

Privacystatement

www.eiland3.nl respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van www.eiland3.nl zo veilig mogelijk gebeurt. Voor zover www.eiland3.nl persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen www.eiland3.nl en de bezoeker.

Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

www.eiland3.nl behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te wijzigen. Controleer daarom indien u www.eiland3.nl gebruikt regelmatig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van www.eiland3.nl.

Informatie

www.eiland3.nl is een private website voor eigen gebruik, waarvan het publieke deel zonder extra autorisatie toegankelijk is. Het gesloten deel is op verzoek, van bij Eilandenrijck Eiland3 te Berkel en Rodenrijs betrokken personen, middels additionele autorisatie toegankelijk te maken.

Contact

U kunt met www.eiland3.nl contact opnemen door gebruik te maken van het contactformulier. Het contactformulier is gemakkelijk te vinden op de onderzijde van de hoofdpagina van www.eiland3.nl.